Český plynárenský svaz

Technický odbor

Odborná stanoviska

Číslo Rok Název OS
1 1998 K používání PE elektrotvarovek v tlakové řadě sdr 9 pro rozvody plynu
2 1998 K problematice kontroly těsnosti připojení plynoměrů
3 1998 K umísťování zásobníků do 5 m3 na LPG
4 1998 K problematice plynovodů a přípojek ve smyslu zákona č. 222/1994 sb.
5 1998 K použití trasového uzávěru ve smyslu ustanovení čl. 94 ČSN 38 6410
6 1998 K vhodnosti použití trubek, tvarovek a dalších prvků potrubí z polyetylenu pro rozvody plynu
7 1998 K umísťování zásobníků na zkapalněné uhlovodíkové plyny propan, butan a jejich směsi (LPG), které slou.í jako zdroj isobutanu pro plnění aerosolových nádobek
8 1998 K problematice vedení plynovodů pod omítkou na vnější straně objektu
9 1998 K problematice zprovoznění vtl plynovodu dn 300, pn 40
10 1998 K aplikaci nařízení vlády č. 178/1997 Sb.
11 1998 K problematice provedení plynovodu ke kotli o výkonu 5,5 MW
12 1998 K problematice provádění státního odborného dozoru nad výkonem zkoušek v rámci komplexní rehabilitace plynovodů
13 1998 K problematice umísťování plynového kotle s jmenovitým výkonem do 50 kW v prostoru s elektrickým rozvaděčem
14 1998 K problematice umísťování nadzemních nádr.í se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (LPG) v blízkosti septiku (močůvkových jímek)
15 1998 K umístění automatického parního kotle pmd 10 (výrobce čkd dukla) v prostoru výrobní haly - lisovny
16 1999 K uplatňování předpisů při uvádění stávajících plynovodních přípojek a odběrných plynových zařízení do provozu
17 1999 K uplatňování předpisů při výstavbě kanalizačních přípojek s křížením stávajících plynovodů
18 1999 K problematice uplatňování vzájemných vztahů zákona č. 222/1994 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb. (energetický zákon) a zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) z hlediska povinnosti úhrady nákladů za odstranění porostů v ochranných pásmech
19 1999 Podmínky pro umisťování a provoz čerpací stanice LPG a plnírny LPG nazvaných výrobcem „mobilní“
20 1999 K problematice uplatňování zákona č. 222/1994 sb., v platném znění a čsn 38 6410 při výstavbě VTL plynovodu dn 500 v zastavěném území (Zahrádky) části obce
21 1999 K možnosti použití polyetylénových trubek SDR 26 z materiálu PE 100 pro rekonstrukci ocelového plynovodu dn 500
22 1999 K problematice vedení rozvodů zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) s provozním přetlakem vyšším než 0,1 MPa v obcích
23 1999 K problematice vyústění odtahu spalin od spotřebičů (kotlů) na plynná paliva na venkovní fasádě
24 1999 K problematice výstavby STL plynovodní přípojky v zastavěném území města pro plynofikaci objektu českých drah s.o. v České Třebové
25 1999 K problematice uplatňování zákona č. 222/1994 Sb., v platném znění a normy ČSN 38 6410
26 1999 K problematice uplatňování zákona č. 222/1994 Sb., v platném znění a normy ČSN 38 6410 při souběhu plynovodu s trasou dálkového optického kabelu
27 1999 Realizace opatření k plnění povinností plynárenských a.s. vyplývajících ze zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích
28 2000 Technická opatření k vyloučení rizika ohro.ení plynovodů, okolních vedení a staveb u kolizních míst na VTL a VVTL plynovodech
29 1999 Technická opatření k zamezení zmírnění účinků případné havárie VTL plynovodu a k ochraně života, zdraví a majetku osob
30 1999 Ke zdokumentování výsledků výchozí revize a zkoušky domovního plynovodu a k provádění revizí po nabytí účinnosti ČSN EN 1775 a TPG 704 01
31 1999 K uplatňování předpisů při rekonstrukcích plynovodů a plynovodních přípojek a vpuštění plynu do odběrných plynových zařízení
32 1999 Předpisy související se zařízením pro přepočet množství plynu
33 1999 Nové povinnosti při provozu a údržbě plynovodů v budovách podle ČSN EN 1775
34 1999 K problematice uplatňování ČSN 38 6420 při výstavbě montované textilní haly v areálu a.s. Hotelový porcelán Karlovy Vary
35 2000 K problematice uzemňování nadzemních částí plynovodů
36 2000 K problematice uplatňování ČSN EN 1775 zásobování plynem – plynovody v budovách - nejvyšší provozní tlak < 5 bar - provozní požadavky ve vztahu k ČSN 38 6420 průmyslové plynovody
37 2000 K problematice provádění rekonstrukcí plynovodních sítí ve městě a obcích
38 2000 K postavení a úkolům osoby odpovědné za provoz plynovodu v budovách
39 2000 K provádění revizí a kontrol plynárenských zařízení – aplikace vyhl. č. 85/1978 Sb., ČSN 38 6405 a TPG 905 01 v praxi
40 2000 Zásady bezpečného provozu motorových vozidel vybavených alternativním nebo totálním pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) v garážních a obdobných prostorech
41 2000 K provádění výchozích revizí plynovodů v budovách a spotřebičů na plynná paliva
42 2000 K vedení trasy VTL plynovodu (PN 40) v zastavěné oblasti města
43 2000 Předávání plynových zařízení do osobního užívání uživatelům bytů a nebytových prostor
44 2000 Technická opatření k vyloučení rizika ohrožení Plynovodů, okolních vedení a staveb u kolizních míst na VTL a VVTL plynovodech
45 2000 K uplatňování ČSN 69 0012 - změna 3 - tlakové nádoby stabilní - provozní požadavky - při provozu tlakových nádrží na uskladnění zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG)
46 2000 K opatřování zabudovaného prostoru (skřínky) ve výklenku, přístavku nebo plotovém sloupku předsazenými dřevěnými dvířky, které tvoří pouze vnější Pohledový kryt
47 2000 K uplatňování vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 554/1990 Sb., při montáži plynovodů a přípojek s nízkým a středním tlakem
48 2000 K problematice rekonstrukcí a oprav STL a NTL plynovodů uložených v zemi, které jsou prováděny výměnným způsobem
49 2000 K vedení trasy STL plynovodu z PE pod schodištěm budovy
50 2000 K oplocování pozemků v zastavěném území, přes které vede vysokotlaký (VTL) plynovod a pozemky jsou v majetku vlastníků
51 2001 K problematice uplatňování čl. 27 ČSN 38 6417 při zřizování vtl regulačních stanic plynu
52 2001 K problematice uplatňování nařízení vlády č. 182/1999 Sb., V platném znění, v případě regulačních, kompresních a měřicích stanic instalovaných v plynárenské soustavě
53 2001 K problematice vodivého pospojování plynoměrů
54 2001 K problematice revizí a kontrol plynovodů a spotřebičů plynu v budovách
55 2001 K problematice aplikace vybraných ustanovení ČSN EN 12 732 v praxi
56 2001 Provádění kontroly těsnosti a stavu NTL a STL plynovodních přípojek uvnitř objektů a na neveřejných komunikacích
57 2001 K problematice odborné způsobilosti svářečů plynovodů v budovách - podle ČSN EN 1775 a TPG 704 01
58 2001 K problematice doplňkových zkou.Ek Svářečů podle ČSN EN 12 732
59 2001 K zajištění kontrol a revizí v objektech bytových družstev a v objektech v majetku vlastníků bytových jednotek, pro které družstva zajišťují správu
60 2001 K provádění kontrol a provozních revizí odběrných plynových zařízení v obytných domech a bytech
61 2002 K činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenských zařízení
62 2002 K projektování, stavbě a provozu plníren, přípraven, zkušeben a opraven kovových tlakových nádob k dopravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (dále jen „LPG“ - liquefied petroleum gas) a čerpacích stanic LPG (stabilní a kompaktní)
63 2002 K uplatňování TPG 800 01 „vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi (fasádě )“ po nabytí účinnosti zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
64 2002 Zrušeno
65 2002 K dodržování písemných pracovních postupů při zhotovování spojů na polyetylenových plynovodech a přípojkách v souladu s č l. 4.4 ČSN EN 1 2007-2
66 2002 Vícemédiová domovní průchodka MSH 2000 pro společný prostup potrubí plynu, vody, kabelů el. Proudu a telekomunikace
67 2002 K problematice aplikace TPG 905 01 část IX. A TPG 920 22 při provádě ní kontrol a údržby zařízení protikorozní ochrany ve vazbě na ČSN EN 12 954 katodická ochrana kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě - všeobecné zásady a aplikace na potrubí
68 2002 Umístění stoupacího vedení domovního plynovodu v bytovém domě o šesti nadzemních podlažích do zrcadla schodiště , jehož součástí je také výtahová šachta
69 2002 K uplatňování TPG 918 01 a TPG 905 01 při kontrole správnosti odorizace
70 2003 Odborné stanovisko k jednoznačnému určení plynovodů v podkladech pro správní řízení
71 2003 OZNÁMENÍ
72 2003 K použití trubek z PE oranžové barvy k výstavbě plynovodů a plynovodních přípojek
73 2003 Odborné stanovisko k možnosti uplatnění § 58 odst. 2 zákona č . 458/2000 Sb. (energetického zákona) v platném znění při výstavbě trasy pro dálkový přenos telemetrických, řídících a datových informací optickým kabelem
74 2003 K problematice vybavení regulačních stanic plynu hasicími přístroji
75 2003 K provádění provozních revizí regulačních stanic, které jsou součástí přepravních a distribučních soustav v odvětví plynárenství
76 2003 Odborné stanovisko k uplatňování § 59 odst. 7 zákona č . 458/2000 Sb. V platném znění – vyloučení práva na náhradu škody a ušlého zisku při omezení nebo přerušení distribuce a dodávky plynu
77 2003 OZNÁMENÍ
78 2004 k uplatňování ČSN EN 12 817 až 12 820 ve spojitosti s ČSN 69 0012 při zajišťování bezpečnosti provozu zásobníků LPG
79 2004 Výpočet kotvení plynovodních potrubí ve svazích podle TPG 702 05 (vzorové příklady)
80 2004 K právní odpovědnosti při plnění povinností osoby odpovědné za provoz domovního plynovodu podle čl. 8.1.1 ČSN EN 1775
81 2004 K zásadám přístupu dodavatele plynu (distribuční plynárenské a.s.), K měřicím zařízením (plynoměrům) a hlavním uzávěrům plynu (hup), instalovaných u konečných zákazníků – odběratelů plynu
82 2004 K některým aspektům provozu motorových silničních vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem (LPG) nebo stlačeným zemním plynem (CNG)
83 2004 Ke zpracování místních provozních řádů plynárenských zařízení a k opatřením k zajištění jejich bezpečnosti a provozuschopnosti
84 2004 Uplatňování TDG 606 01 v praxi
85 2004 K odborné způsobilosti zaměstnanců provádějících vizuální kontroly svarů na plynovodech a kovových průmyslových potrubích
86 2005 k problematice uvádění hodnot součinitelů spárové provzdušnosti při výpočtu výměny vzduchu v místnosti (příloha 11 TPG 704 01) a zpřesnění podmínky dostatečného přívodu spalovacího vzduchu ke spotřebičům (čl. 9.3.2.1 TPG 704 01)
87 2005 Aplikace ČSN EN 12818 a ČSN EN 12820 v praxi
88 2005 K problematice uvádění odběrného plynového zařízení do provozu v případech odpojení neplatičů – chráněných zákazníků
89 2005 Zkoušky a revize průmyslových plynovodů - aplikace ČSN EN 13480-5 a ČSN 38 6420
90 2005 K aplikaci TPG 905 01 a TPG 605 02 pro zpracovávání pracovních postupů k činnostem v RS
91 2005 K provádění tlakových zkoušek VTL plynovodů
92 2005 Ke způsobu chránění plyn. přípojky při prostupu objektu pomocí chrániček (nebo ochranných trubek)
93 2007 K zásadám zvyšování MOP u přechodu VVTL plynovodu DN 700 z PN 63 na hodnotu 77 barů
94 2007 K zásadám pro zřízení vedení dešťové a splaškové kanalizace v blízkosti plynárenského zařízení (VTL/STL RS, VTL a STL plynovody)
95 2007 K předpisovému rámci pro posuzování technického stavu kulových kohoutů (KK), především jejich vnější, popřípadě vnitřní netěsnosti ve vazbě na jejich nutnou výměnu
96 2007 Mechanismus odstraňování tiskových chyb ve vydaných TPG, TDG a TIN
97 2008 K ochranným pásmům plynovodů (plynárenských zařízení), zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů
98 2008 K zásadám připojování odběrných plynových zařízení se spotřebiči do jednotlivého příkonu 50 kW – praktický postup zajištění výchozích revizí
99 2008 K problematice aplikace vybraných ustanovení ČSN EN 12732 v praxi (Revize odborného stanoviska č. 055b/2005)
100 2008 K problematice bezpečnosti práce při provozu regulačních stanic (RS) plynu (plynárenských zařízení), četnost provozních revizí plynového zařízení nízkotlakých plynových kotelen pro předehřev plynu v RS
101 2008 K technickým opatřením pro využití za studena zhotovených oblouků ze šroubovicově svařovaných trubek DN 1400 pro VTL plynovody s nejvyšším provozním tlakem 85 barů
102 2008 K instalaci stabilních detektorů úniku plynu v hale slévárny s instalovanými pecemi o výkonu ą 200 kW
103 2008 Ke konstrukčnímu řešení odfuků trasových uzávěrů výklad čl. 3.17 revidovaných TPG 935 01
104 2008 K odborné způsobilosti fyzických osob provádějících vizuální kontroly svarů na plynovodech a plynovodních přípojkách (Revize odborného stanoviska č. 085/2004)
105 2009 K používání pružných vlnovcových trubek z nerezové oceli pro stavbu domovního plynovodu (od předávacího místa k uzávěru spotřebiče)
106 2009 K uplatňování § 1 odst. (5) vyhlášky MPO č. 251/2001 Sb., Při určování dělicího místa u VTL plynovodů distribuční soustavy
107 2009 K možným způsobům připojení plynových spotřebičů s jednotlivými tepelnými výkony nižšími než 50 kW k domovnímu plynovodu
108 2009 K uplatňování obecně závazných předpisů, českých technických norem a ostatních normativních dokumentů při aplikaci jejich účinnosti v době zřizování plynových zařízení (plynárenská zařízení, odběrná plynová zařízení) a jejich provozu
109 2010 Ke stanovení odborné způsobilosti fyzických osob, které zpracovávají a schvalují písemné pracovní postupy pro práce na plynových zařízeních při zvýšeném nebezpečí a k zásadám archivace těchto pracovních postupů
110 2010 K uplatňování obecně závazných předpisů při napojování distribučních soustav, podzemních zásobníků plynu a zákazníků na přepravní soustavu, a napojování podzemních zásobníků plynu a zákazníků na distribuční soustavu
111 2010 K provedení a značení trasy hluboko uložených vysokotlakých plynovodů
112 2011 K požadované kvalifikaci pracovníků zajišťujících provoz a údržbu předávacího a odběrného místa umístěného na přepravní nebo distribuční soustavě a k požadavkům na provoz těchto míst
113 2011 Ke vhodnosti přenosného hasicího přístroje pro pracoviště, kde probíhá svařování na plynovodech pod přetlakem plynu podle TPG 905 01
114 2011 K individuálnímu posuzování trasy vysokotlakých ocelových plynovodů a přípojek podle TPG 702 04 : 2010
115 2012 K uplatňování obecně závazných předpisů o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a k uplatňování obecně závazných předpisů při připojení výroben plynu, distribučních soustav, zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k plynárenské soustavě
116 2012 K zásadám vyhotovování zpráv o výsledcích revizí plynových zařízení
117 2013 Základní zásady pro instalaci a používání inteligentních plynoměrů s integrovaným uzávěrem plynu
118 2013 K individuálnímu posuzování trasy vysokotlakých ocelových plynovodů a přípojek podle TPG 702 04 v platném znění v souladu s metodikou pro stanovení rizika v okoli plynovodu
119 2014 Požadované kvalifikace a kompetence k činnostem na zařízeních umístěných v centrálním areálu podzemních zásobníků plynu
120 2014 K odborné způsobilosti fyzických osob provádějících vizuální kontroly svarů na plynovodech a plynovodních přípojkách (revize odborného stanoviska č. 104/2008)
121 2014 Upřesnění pojmu uvedení plynových zařízení (dále jen zařízení) do provozu, odstranění zařízení, dočasně a provozně odstavené zařízení
122 2015 Zodpovědnost a zajišťování předepsaných kontrol (vč. Dohledu) a revizí na regulačních a měřicích stanicích včetně opz s důrazem na cizí zařízení, např. Plynoměr, přepočítávač, dálkový přenos dat apod.
123 2016 Požadavky pro vydání výchozí a kladné provozní revize a vpuštění plynu do plynového zařízení, související s požadavky na revize jiných vyhrazených technických zařízení, instalovaných jako součást plynového zařízení. Požadavky na garanční svarové spoje
124 2016 Požadavky na zajištění bezpečného provozu odběrného plynového zařízení s provozním tlakem do 5 bar po opravě hup, plynoměru, regulátoru či jiné jeho části
125 2016 Požadavky na kvalifikaci osob pro některé činnosti na VTL plynovodech, trasových uzávěrech a VTL měřicích stanicích. Požadavky na kvalifikaci osob pro některé činnosti na kompresních stanicích.
126 2017 Zásady pro používání přenosných elektronických/ elektrických zařízení, která nejsou v nevýbušném provedení, v prostředí s nebezpečím výbuchu zemního plynu
127 2018 Požadavky na kvalifikaci osob pro některé činnosti na VTL plynovodech, trasových uzávěrech a VTL měři­cích stanicích (Revize odborného stanoviska č. 125/2016)
128 2019 Ke kalibraci tlakoměrů používaných při tlakových zkouškách podle tpg 702 01 a TPG 702 04
129 2020 Způsob provozování části opz, nepředané vlastníku navazujícího opz
130 2020 Instalace odfukovacího potrubí u regulátorů tlaku plynu R2 II. Skupiny, umístěných na veřejně přístupném místě
131 2020 Požadavky na odstranění závady na HUP, umístěného uvnitř budovy, při zjištěném úniku plynu na HUP