O ČPS

pohled do salu konference

PŘEDMĚT ČINNOSTI

Hlavním posláním ČPS je vyvíjet činnost ve prospěch odborných zájmů a potřeb plynárenského oboru, zvyšovat jeho odbornou úroveň, zprostředkovávat přenos plynárenských informací a zastupovat české plynárenství na mezinárodní úrovni.

Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech, vedené u Městského soudu v Praze, spisová značka L 1250

Český plynárenský svaz navázal v roce 1992 na bohatou činnost svých předchůdců, kteří v Československu založili již v roce 1919 Československý plynárenský a vodárenský svaz a byli spoluzakladateli Mezinárodní plynárenské unie (IGU) v roce 1931. ČPS v současné době sdružuje přes 200 odborných sdružení a firem působících v plynárenství, přes 260 individuálních členů, ve velké většině špičkových plynárenských odborníků, a přes 60 čestných členů. Stanovy svazu zde.

Kdoljsme

Sjezd

Sjezd je nejvyšší orgán Svazu složený ze všech členů Svazu.

Rada

Rada je statutárním orgánem Svazu, jenž jedná jménem Svazu a řídí činnost Svazu.

Revizní komise

Revizní komise je kontrolním a odvolacím orgánem Svazu, kterému zejména přísluší dohlížet na hospodaření Svazu.

Zaměstnanci

Kontakty na vedení ČPS a ostatní zaměstnance.

Columíme

Technický odbor

Stěžejní činností odboru je tvorba pravidel praxe (TPG), která jsou určena pro odborníky z plynárenství a vzhledem k jejich normativní povaze jsou závazná i při rozhodování soudů. Sekce se dále zabývá zpracováním a vydáváním odborných stanovisek a tvorbou technické normalizace; i přesto, že jde o dobrovolně využívanou platformu, její význam stále roste.

Legislativně-strategický odbor

Odbor připravuje a schvaluje dokumenty legislativní i nelegislativní povahy a posuzuje strategické materiály jako energetická koncepce, surovinová politika a politika životního prostředí. Dokumenty jsou vyhodnocovány s ohledem na asociaci EUROGAS, úřady EU i orgány ČR včetně Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a příslušných ministerstvech.

Oddělení provozu

Sekce připravuje vzdělávací projekty nejen pro odborníky v oboru plynárenství, ale i spolupracující profesionály. Pořádáme konferenci SymGas, Podzimní plynárenskou konferenci (PPK) a dále kurz Od těžby ke spotřebě a Letní plynárenskou školu pro studenty VŠ. Staráme se o komunikaci, PR, propagaci členů svazu a odvětví plynárenství včetně biometanu a vodíku. Dále pak o provoz svazu a vše s ním související.

Výbory

Legislativní výbor

Legislativní výbor ČPS se zabývá zákonodárstvím podnikání v plynárenství. Jedná se zejména o podmínky provozování plynárenské infrastruktury, obchod se zemním plynem, podmínky užití plynu a strategii dalšího rozvoje odvětví.

Strategický výbor

Strategický výbor ČPS je zřízen Českým plynárenským svazem jako pracovní skupina pro vydávání expertních názorů a zpracovávání zásadních pozičních dokumentů ČPS. V rámci působnosti výboru usilují jeho členové o nalezení konsenzu.

Výbor pro regulované subjekty

Výbor pro regulované/licencované subjekty vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti distribuce a přepravy zemního plynu je integračním prvkem při zajišťování legislativy ČR v oblasti regulace cen služeb provozovatele přepravní a distribuční soustavy.

Výbor pro vzdělávání

Výbor pro vzdělávání ČPS je zřízen Českým plynárenským svazem jako pracovní skupina usilující o podporu odborného vzdělávání a zvyšování technické kvalifikace studentů a zaměstnanců nejen kolektivních členů. V rámci působnosti VV usilují jeho členové o nalezení konsenzu.

Komunikační výbor

Komunikační výbor ČPS je zřízen Českým plynárenským svazem jako pracovní skupina pro komunikaci důležitých témat plynárenství, podporovat zájmy plynárenství. Zvyšovat prestiž plynárenství a vytvářet jeho pozitivní a respektovaný obraz směrem k odborné i laické veřejnosti.

Technický výbor

Technický výbor ČPS je přímým partnerem Technického odboru ČPS. Určuje priority a strategické cíle, a to zejména při tvorbě pravidel praxe (TPG), technické normalizace, odborných stanovisek a typových diagramů dodávek (TDD).

Komise

Technická koordinační komise

Technická koordinační komise ČPS (TKK) na základě požadavků členů ČPS i z vlastní iniciativy rozhoduje o potřebě tvorby a změn technických předpisů v plynárenství. Za tím účelem soustřeďuje a vyhodnocuje náměty na tvorbu předpisů nebo jejich změny a schvaluje plán tvorby předpisů (TPG, TDG, TIN) na následující rok.

Technická schvalovací komise

Technická schvalovací komise Českého plynárenského svazu (dále jen „TSK“) je odborná skupina složená ze zástupců státní správy, uživatelské sféry a profesních aktivit (sdružení, asociace apod.) jmenovaná Radou Českého plynárenského svazu. TSK jedná a rozhoduje, přičemž je ve svém rozhodování samostatná a nezávislá na orgánech Českého plynárenského svazu (dále jen „ČPS“). TSK schvaluje Technická pravidla G (TPG) a Technická doporučení G (TDG) v oboru plynových zařízení (dále jen „pravidla praxe“), jejich změny a zrušení. Ve své práci se TSK řídí tímto Statutem.

Spolupracujeme

Kontakt

Tel.: +420 222 518 811

E-mail: cpsvaz@cgoa.cz
Web: www.cgoa.cz

Český plynárenský svaz
U Plynárny 223/42
140 00 Praha 4 – Michle
Česká republika

Mapa parkoviště