Technický odbor

Základní informace

Systém technické normalizace je založen jako dobrovolně využívaná platforma, jejíž význam neustále roste. Tzv. nový přístup k harmonizaci technických předpisů dal rozvoji technických norem nový význam. Přestože vývoj technické normy zůstává pod záštitou nezávislé, případně privátní organizace, roste význam veřejného zájmu jak na úrovni evropské, tak i následně na úrovni národní. To jsou přímé předpoklady pro rozvoj harmonizovaného evropského systému, který, pokud je uplatněn, umožní organizacím volný pohyb zboží ať hmotné nebo nehmotné povahy.

Cílem tohoto systému je prostřednictvím norem definovat základní požadavky na bezpečné, technicky slučitelné a jakostní zboží, které je bez jakýchkoliv překážek volně obchodovatelné na evropském i mezinárodním trhu. Technické normy tedy slouží jako jednotný technický jazyk pro jednoznačnou komunikaci v národním i mezinárodním prostředí (mezinárodně srozumitelná technická dokumentace) a také mezi jednotlivými profesemi.

Systém zavádění EN a ISO do soustavy ČSN

Graficky znázorněný proces tvorby evropských norem a jejich zavádění do soustavy ČSN (zde).

Přehled zkratek používaných v české i evropské normalizace (zde).

Způsoby převzetí se volí podle účelu a rozsahu využití ČSN dohodou s ÚNMZ.Rozlišují se následující varianty:

 • překladem;
 • schválením k přímému používání jako ČSN;
 • převzetím originálu.

Mezinárodní normu lze převzít do ČSN:

 • překladem;
 • převzetím originálu

Převzetí překladem znamená, že tyto normy budou obsahovat:

 • národní titulní stranu;
 • národní předmluvu;
 • titulní stranu přejímané normy;
 • překlad přejímané normy;
 • překlad normativních příloh přejímané normy;
 • národní přílohu je-li potřebná.

Převzetí evropské normy oznámením ve Věstníku ÚNMZ znamená, že normy budou obsahovat:

 • oznámení o schválení;
 • informaci, kde lze získat přejímanou normu;
 • národní předmluvu, obsahující potřebné informace pro užívání převzaté normy.

Převzetí originálu znamená, že normy budou obsahovat:

 • národní titulní stranu;
 • národní předmluvu;
 • přetisk anglické verze normy;
 • národní přílohu, je-li potřebná.

Informační portál ÚNMZ – Předpisy a normy

Na stránkách ÚNMZ je měsíčně aktualizován Informační portál - Předpisy a normy, kde najdeteaktualizované přehledy o normách a předpisech v oblasti uvádění výrobků na jednotný evropský trh.

Pokud hledá uživatel normy harmonizované, je užitečné používat jejich vyhledávání pomocí databáze harmonizovaných norem (+ verze anglicky), popřípadě lze otevírat přehledy harmonizovaných norem podle jednotlivých sektorů a oblastí (+ verze anglicky).

Poznámka: Evropská norma se stává harmonizovanou až po jejím zveřejnění v Úředním věstníku EU (OJEU). Aktualizace všech harmonizovaných evropských norem v této databázi probíhá měsíčně na základě posledních zveřejnění v OJEU. Ke všem harmonizovaným normám jsou zde přiřazeny příslušné harmonizované české normy, příslušné předpisy ČR, SR a EU otevíratelné v plném znění včetně odkazu na OJEU, kde byla tato norma zveřejněna. U každé evropské normy je doplněn datum ukončení presumpce shody nahrazované normy a propojen odkaz na oznámené subjekty pro daný evropský předpis z databáze NANDO. Pokud má uživatel této databáze zaplacen přístup do ČSN on-line, může otevírat plné texty ČSN v pdf přímo z této databáze. Při otevírání ČSN je vyzván k zadání e-mailové adresy, popřípadě hesla. Po zadání platných údajů je uživatel rovnou přesměrován k danému pdf souboru. Při přihlášení na server ČSN on-line je zapsána cookies s platností 14 dní. Je proto třeba mít povolené cookies ve webovém prohlížeči. Pokud uživatel po přihlášení zaškrtne „Příště se již neptat a přímo zobrazovat normy“ budou se mu ČSN otevírat po tuto dobu přímo bez přihlašování. Platnost harmonizovaných ČSN je měsíčně ověřována na základě Věstníku ÚNMZ. Všechny změny provedené měsíčně v evropských i českých normách v této databázi lze sledovat zde.

V samostatném souboru mimo tuto databázi jsou uvedeny Harmonizované normy pro ekodesign energetické štítky s potřebičů.

Pokud hledá uživatel normy určené, nalezne jejich aktualizované přehledy v souboru Určené ČSN zveřejněné k českým předpisům ve Věstníku ÚNMZ.

Poznámka: Česká technická norma se stává určenou až po jejím zveřejnění ve Věstníku ÚNMZ. Seznamy určených ČSN jsou tabulkově aktualizovány k uvedeným předpisům na základě oznámení ve Věstníku ÚNMZ (možnost otevíraní plných textů v pdf pro předplatitele služby ČSN on-line, stejně jako u databáze harmonizovaných norem). Přestože nedojde v daném měsíci k novému oznámení určených ČSN, jsou tyto zpracované seznamy prověřovány také z hlediska jejich platnosti, změn nebo oprav podle Věstníku ÚNMZ.

Souhrnná informace o všech provedených měsíčních změnách na celém Informačním portálu – Předpisy a normy je umístěna v Archivu aktualizací. Avíza o těchto aktualizacích jsou pravidelně měsíčně zasílána e-mailem najmenovaným expertům. Pokud si přejete tato avíza dostávat, kontaktujte prosím mkohlova@itczlin.cz.